Anexos e cadro características da obra “Reparación de polideportivo municipal en Toques” incluída no PAS 2016

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO“REPARACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN TOQUES”
2. CODIFICACIÓNA. Clasificación de produtos por actividades (CPA-2009) 
       
B. Vocabulario común de contratos (CPV)

 

45212290-5 Reparación e mantemento de instalacións deportivas.
3. ORZAMENTO

 

a.     A) Obras anuais

Base impoñible: 102.187,23

Importe IVE: 21.459,32

Total: 123.646,55

 
  
4. VALOR ESTIMADOBase impoñible:

10% (modificación de proxecto): 10.218,72 euros.

10% (certificación final): 10.218,72 euros.

Total: 123.646,55 euros.

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA342.61900
6. PRAZO DE EXECUCIÓN2 meses.
7. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.Grupo                 Subgrupo                    Categoría.

C                               7                                   1

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS1.- Rexistro Xeral da administración convocante con domicilio en Lugar de Souto s/n en horario de 9 a 14 horas.

2.-  Oficina de Correos:

Comunicación do envío por medio de oficina de correos:

Domicilio da entidade contratante: Lugar de Souto s/n

Nº de FAX da entidade contratante: 981-506255.

Correo electrónico da entidade contratante: correo@toquesr.cluster028.hosting.ovh.net

9.  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS10 días hábiles contados desde o día seguinte da publicación na prensa  do anuncio de licitación.

En horario de Rexistro da administración convocante e no caso de presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE SUBCONTRATACION0% do prezo de adxudicación.
11. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABALLADORES DESEMPREGADOS 

NON SE ESIXE

 

 

12. modalidade de consulta 

Publicación dun anuncio en prensa.

 

13. GARANTÍA DEFINITIVA5%  do importe de adxudicación IVE excluído
13.BIS. TAXAS DO CONTRATO 
14. REVISIÓN DE PREZOSA) Obras anuais: NON PROCEDE

 

15. CONTROL DE CALIDADEVer a cláusula 29.
16. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA1.000,00 euros.
 1. OUTROS DATOS:

17.1. INFORMACIÓN

             TELÉFONO: 981- 505826

CORREO ELECTRÓNICO: correo@toquesr.cluster028.hosting.ovh.net

CARTEL DE OBRA: Por conta do contratista.

17.2. ÓRGANO ENCARGADO DA NEGOCIACIÓN: Mesa de contratación do Concello de Toques.

 

 1. DATOS DA FACTURA

18.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.                 ENTIDADE LOCAL: Concello de Toques

CIF: P1508400G

CÓDIGO: 15806

 

18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.                        ALCALDE: José Ángel Penas García.

 

 

18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE:

Concello de Toques: Departamento de Intervención.

 

 

18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA:

Concello de Toques: Secretaria- Intervención.

 

 

 

 1. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:

 

Dependencias municipais do Concello de Toques sitas en lugar de Souto s/n, no Concello de Toques e no número de teléfono 981-505826.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

 

D./Dª         _________________                                 

con domicilio en _________________.                            

rúa           _________________      

            _________________

teléfono_________________

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                    

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        

DNI ou CIF Nº    _________________                

e con domicilio en _________________.                       

rúa_________________

           _________________

teléfono_________________

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras comprendidas no proxecto de ______________________________________ .

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Ofrece o  seguinte prezo:

 1. A) Prezo sen IVE…………………………… Euros).
 2. B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %……….. importe……… euros
 3. C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

2º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.

3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

 1. ___ Non concorre con empresas vinculadas.
 2. ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____

CIF _____

                                 de                   de 201_

O LICITADOR (Asinado e Rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

 

MODELO DE SOBRE

 

 1. DOCUMENTACIÓN

(1)       B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 1. OFERTA ECONÓMICA

 

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           presentada por ..                        

Teléfono ________________

Fax ____________________

 

 

                                     de                  de 201_    

 

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

 

(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafes 1 e 18.5 do anexo I do presente prego)

 

 

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA

(Cláusula 12.1. apartado F)

 

 1. MEDIOS PERSOAIS:

 

CATEGORIA PROFESIONALTITULACION REQUIRIDANÚMERO PERSOAS
   
   
   
   

 

 1. MEDIOS MATERIAIS

 

 CARACTERISTICASNº UNIDADESOBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA 
 

 

 

   
2.2. EQUIPOS 
 

 

 

   
2.3. MEDIOS AUXILIARES 
 

 

 

   

 

 

ANEXO V:

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

 

 1. A) Programa de traballo (cláusula 15):

Valorarase ata 15 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e totalmente  adaptado á obra

 

Ata 15 Puntos

 

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e adaptado á obraAta 12 Puntos

 

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente adaptadoAta 9 Puntos

 

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficienteAta 6 Puntos

 

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompletoAta 3 Puntos

 

 

 1. B) Actuación ambiental (cláusula 15):

Valorarase de ata 15 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais):

 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental específica e adaptada á obraAta 15 Puntos

 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental xenérica e parcialmente adaptadaAta 11 Puntos

 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficienteAta 7 Puntos

 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental non adaptada e incompletaAta 3 Puntos

 

 

 1. C) Plan de control de calidade (cláusula 15)

Valorarase ata 15 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso  de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade específico e totalmente adaptado á obraAta 15 Puntos

 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade específico e adaptado á obraAta 12 Puntos

 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e parcialmente adaptado á obraAta 9 Puntos

 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficienteAta 6 Puntos

 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade  non adaptado e incompletoAta 3 Puntos

 

 

 

 1. D) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15)

Valórase ata 15 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

 

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde específico e adaptado á obraAta 15 Puntos

 

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde xenérico e parcialmente adaptadoAta 11 Puntos

 

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde insuficienteAta 7 Puntos

 

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde non adaptado e incompletoAta 3 Puntos

 

 1. E) Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15)

Valórase ata 10 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

 

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)Outorgarase a máxima puntuación  ás proposicións que oferten a maior porcentaxe e as restantes proposicións puntuaranse proporcionalmente.Ata 1 puntos
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)Aumento da porcentaxe de control de calidade externo calculado sobre o orzamento de execución material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as cláusulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte fórmula: 3 puntos X …..% de incremento sobre execución material (expresado en dous decimais)

Ata 9 puntos

 

 

 

 1. F) Redución de prazos de execución (cláusula 15)

Valórase ata 10 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte fórmula elaborada polo Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela (http://www.dicoruna.es/valoracion/).

 

 1. G) Oferta económica (cláusula 15)

Valórase ata 20 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte fórmula elaborada polo Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela (http://www.dicoruna.es/valoracion/).

 

V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SÓ SE PODERÁ NEGOCIAR SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (ANEXO V.I)):

 

 1. Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15):

 

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)

 

 1. B) Redución de prazos de execución (cláusula 15)

 

 1. C) Oferta económica (cláusula 15)