Anuncio de contratación de dous peóns medioambientais de servizos múltiples

BANDO MUNICIPAL.- (Nº 28/16)

José Ángel Penas García, alcalde presidente do concello de Toques

FAGO SABER;

Que este concello tén previsto, dentro do plan de medio ambiente da Deputación, proceder a contratación de dous peóns mediomabientais de servicios múltiple por un período de catro meses e cunha xornada de 25 horas semanais.-

O que se fai público para xeral coñecemento e que os interesados poiden inscribirse na oficina de emprego ou no seu caso solicitando información e inscripción, se procede, no concello.-

As bases podense consultar no Taboleiro de anuncios e na páxina web do concello de Toques.

Prazo de presentación: 22 de agosto de 2016

Toques, 5 de agosto de 2016

O Alcalde

Asdo. José Ángel Penas García