Axuda económica de 200 euros para persoas persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio.

Normativa:

Real Decreto-lei 20/2022, do 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade. (BOE nº 311 de 28/12/2022). Artigo 74. Nova Liña directa de axuda a persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio.

Persoas beneficiarias, requisitos e cómputo de ingresos:

Serán beneficiarios dunha axuda, en pago único, de 200 euros de contía, as persoas físicas que na data de entrada de vigor do real decreto-lei realicen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade, ou sexan desempregados rexistrados na oficina de emprego, sexan beneficiarios ou non da prestación ou subsidio por desemprego, sempre que en 2022 percibisen ingresos inferiores a 27.000 euros anuais, e tivesen un patrimonio inferior a 75.000 euros anuais a 31 de decembro de 2022.

Os beneficiarios deben ter a residencia habitual en España, nos termos previstos no artigo 9 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, no exercicio 2022

O cómputo de ingresos e de patrimonio efectuarase considerando os importes previstos no parágrafo anterior deste artigo de maneira conxunta co seu cónxuxe ou parella de feito rexistrada no rexistro de unións de feito da Comunidade Autónoma, con aquelas persoas que puidesen dar dereito a aplicar o mínimo por descendentes regulado na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do IRPF, así como cos ascendientes ata segundo grao por liña directa que convivan no mesmo domicilio. Atenderase á situación existente ao 31 de decembro de 2022.

Tanto os ingresos como a contía do patrimonio do beneficiario calcularanse conforme ou disposto nos apartados 1, 4 e 5 do artigo 20 dá Lei 19/2021, do 20 de decembro, pola que se establece ou IMV, conforme a información de que dispoña a AEAT non momento de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Persoas excluídas:

Persoas que xa cobren o IMV ou reciban pensións do Réxime Xeral e os Réximes especiais da Seguridade Social ou polo Réxime de Clases Pasivas do Estado, así como quen perciba prestacións análogas ás anteriores recoñecidas aos profesionais non integrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos polas mutualidades de previsión social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social mencionado, sempre que se trate de prestacións por situacións idénticas ás previstas para a correspondente pensión da Seguridade Social.

Igualmente quedarán excluídos do dereito a esta axuda, independentemente da valoración do patrimonio neto, as persoas beneficiarias individuais cando elas mesmas, ou as persoas ás que se refire o segundo parágrafo do presente apartado, durante 2022 fosen administradores de dereito dunha sociedade mercantil que non cesase na súa actividade ao 31 de decembro de 2022, ou fosen titulares de valores representativos da participación en fondos propios dunha sociedade mercantil non negociados en mercados organizados.

Solicitude e prazo:

A axuda será xestionada coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitude dos beneficiarios. A solicitude presentarase na Sede electrónica da AEAT, enchendo o formulario electrónico que para ese efecto se poña a disposición pola mesma desde o 15 de febreiro ata o 31 de marzo de 2023 e no que, necesariamente, deberá figurar a conta bancaria na que se desexe que se realice o abono.