Bono cultural xente nova

Normativa: Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo, polo que se establecen as normas reguladoras do Bono Cultural Xoven. (BOE nº 69 do 22/3/2023).

Obxecto: Facilitar o acceso da mocidade á cultura, nas súas distintas manifestacións, así como revitalizar e dinamizar o sector cultural.

Persoas beneficiarias:

As persoas físicas que reúnan os requisitos seguintes:

  1. Cumprir dezaoito anos durante o ano 2023.
  2. Posuír a nacionalidade española ou residencia legal en España.

Contía: As axudas terán un importe máximo de 400 euros por persoa beneficiaria e destinaranse á adquisición dos produtos e servizos culturais. Concederase por unha soa vez a cada beneficiario e será individual, persoal e intransferible.

Actividades e gastos subvencionables:

Adquisición dos produtos, servizos e actividades culturais recollidos neste apartado, realizada a través das entidades adheridas ao Bono Cultural xoven e que non superen as seguintes contías máximas:

  1. Artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais: entradas e abonos para artes escénicas, música en directo, cinema, museos, bens integrantes do patrimonio histórico español, bibliotecas, exposicións e festivais escénicos, literarios, musicais ou audiovisuais, ata un máximo de 200 euros por beneficiario.
  2. Produtos culturais en soporte físico: libros; revistas, prensa, ou outras publicacións periódicas; videoxogos, partituras musicais, discos de vinilo, CD, DVD, ou Blu- ray, ata un máximo de 100 euros por beneficiario.
  3. Consumo dixital ou en liña: subscricións e alugueiros a plataformas musicais, de lectura ou audiolectura, ou audiovisuais, compra de audiolibros, compra de libros dixitais, compra de cancións ou álbums dixitais a través de plataformas de venda de música, subscrición para descarga de arquivos multimedia (podcasts), subscricións a videoxogos na nube ou en liña, subscricións dixitais a prensa, revistas ou outras publicacións periódicas, ata un máximo de 100 euros por beneficiario.

As actividades e gastos subvencionables deberán realizarse no prazo máximo dun ano desde a data de concesión do Bono Cultural xente xoven a cada beneficiario.

Forma e prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes presentaranse por medios telemáticos, a través da aplicación informática específica para a xestión do Bono Cultural Xoven, de conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, no prazo que se determine na correspondente convocatoria.