Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta.

Normativa: Orde do 7 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta. (DOG nº 164 do 28/08/2015)

Obxecto:

Atender  con carácter urxente ás unidades de convivencia que precisen, por estar inmersas en situacións de especial dificultade, dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, paliando deste xeito os efectos derivados dunha resolución xudicial ditada nun procedemento xudicial de desafiuzamento por non pagamento das rendas da súa vivenda habitual ou, se é o caso, evitando o lanzamento efectivo desta.

Límite de ingresos:

Os ingresos da unidade de convivencia da persoa solicitante determinaranse calculando o rateo mensual dos ingresos netos correspondentes a cada un dos seus membros durante os tres meses anteriores ao da presentación da solicitude, e non poderán superar 1,5 veces o IPREM.

Renda das vivendas:

A renda mensual das vivendas deberá estar entre 300 € e 400 €, segundo o concello onde se atopen.

Contía da axuda:

A contía de cada bono de alugueiro será de 150 euros mensuais. Cada unidade de convivencia só poderá recibir ata un máximo de doce bonos, prorrogables unha soa vez polo mesmo período recoñecido inicialmente. Poderase outorgar unha axuda complementaria de 450 € para cubrir os gastos de formalización dun novo contrato de alugueiro ou, no caso de permanecer na mesma vivenda, para atender cantidades pendentes.

Lugar de presentación:

Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Sede electrónica: https://sede.xunta.es

Nos lugares dispostos no artigo 38.4 da Lei 30/92 de 26 de novembro.

Prazo de presentación:

Ata o día 30 de novembro de 2015

Máis información nos servizos sociais municipais.