Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2019

Persoas destinatarias:

As persoas que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, cun grao igual ou superior ao 33%, e unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos, segundo se indica en cada unha das quendas.

Requisitos:

 • Ter recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
 • Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos. Ter cumprida a idade mínima ao inicio da quenda e non superar a idade máxima á súa finalización.
 • Estar empadroado nalgún concello de Galicia.
 • Non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
 • Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso  da actividade.
 • Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
 • Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que se solicita.

Campamentos quendas específicas

Prezo xeral: 125 €  | Prezo con Título de familia numerosa (-50%): 62,5€  | Prezo con Carné xove (-25%):  93,75€

Adxudicación:

A adxudicación farase tendo en conta as seguintes prioridades:

 • As persoas que non participaran en anos anteriores.
 • Residan habitualmente no domicilio familiar.

No caso de empate a adxudicación de prazas farase por orde de entrada da solicitude.

Lugar de presentación:

Consellería de Política Social. Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Prazo de presentación:

Do 4 de abril ao 3 de maio de 2019 incluído.

Máis información

Servizos Sociais Municipais

Teléfono Social gratuíto: 900 333 666

Para información sobre a xestión dos campamentos, envío de documentación, valoración de solicitudes e concesión de prazas:

 1. Teléfonos: 981-547437 /981-544640.
 2. Mail: autonomiapersoal.sxps@xunta.es