INÍCIASE UN PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DE DOUS PEÓNS DE ALBANELQUE DE CI

BANDO (30/16)

José Ángel Penas García, Alcalde Presidente do Concello de Toques (A Coruña)

FAGO SABER:

Que de conformidade coa Orde de 14 de xullo de 2016, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, (Subvencións para o fomento do emprego no medio rural) este concello vai proceder á contratación de DOUS PEÓNS DE ALBANEL polo periodo de seis meses a xornada completa para o servicio de mantemento e revalorización de espazos públicos.

Para poder optar a estes postos de traballo é imprescindible estar inscrito na oficina do INEM como demandante de EMPREGO DE  PEÓN ALBANEL.

Para máis información dirixirse ao concello.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Toques, 25 de outubro de 2016

O alcalde

José Ángel Penas García

descarga (1)