O CONCELLO ABRE O PRAZO DE LICITACIÓN PARA ACOMETER AS ACTUACIÓNS EN RELACIÓN CO “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR NO CONCELLO DE TOQUES”

Ademáis das cláusulas administrativas, ao mesmo tempo anúnciase que o proxecto de aforro e eficiencia enerxética, está a disposición dos interesados nas oficinas da casa do concello para a súa consulta.

 

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO SUMINISTRO “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PUBLICA EXTERIOR NO CONCELLO DE TOQUES”.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación do Contrato

 

O obxecto do contrato é a realización da subministración de luminarias mediante a sustitución das luminarias preexistentes, equipadas con lámpadas de descarga, por outras de maior rendemento energético e lumínico que empregan tecnoloxía led como fontes de luz nos lugares de Bragaña- Moede, Fondevila, Irago Unificado, Monte da Feira, Pazos, Vilamor de arriba e de abaixo, Vilariño- Penas e Eirexe-Verde.

 

A codificación do presente contrato de suministro é CPV 45310000-3 ( Traballos de instalación electrica ).

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministración tal e como establece o artigo 9 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de Selección e Adxudicación

 

A forma de adxudicación do contrato de subministración de “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PUBLICA EXTERIOR NO CONCELLO DE TOQUES” será o procedemento negociado sen publicidade, tramitado pola vía de urxencia, no que a adxudicación recaerá no candidato xustificadamente elixido polo órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos e negociar as condicións do contrato cun ou varios deles, de acordo co artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

 

Non será necesario dar publicidade ao procedemento, asegurándose a concorrencia, é dicir, será necesario solicitar ofertas, polo menos, a tres empresarios capacitados para a realización do obxecto do contrato, sempre que iso sexa posible.

Dita invitación cursarase por medios telemáticos ou electrónicos, a través do correo electrónico de cada unha das empresas.

 

CLÁUSULA TERCEIRA. O Perfil de Contratante

 

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta con páxina web ao que se terá acceso segundo a seguinte dirección: www.toques.es.

 

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe do Contrato

 

O importe do presente contrato ascende á contía de 52.155,56 euros, ao que se engadirá o Imposto sobre o Valor Engadido por valor de 10.952,67 euros, o que supón un total de 63.108,23 euros.

 

O valor estimado do contrato ascende á contía de 52.155,56 euros (IVE excluído), tendo en conta as posibles prórrogas e modificacións do mesmo.

 

O importe abonarase con cargo á aplicación orzamentaria 165.633.00 do vixente Orzamento Municipal; existindo crédito suficiente até o importe aprobado polo Concello, quedando acreditada a plena dispoñibilidade das achegas que permiten financiar o contrato.

 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Prazo de Execución do Contrato

 

O prazo de execución do contrato de subministración será de 20 días naturais dende a formalización do contrato, por mor de ter que xustificar antes do 15 de novembro do ano en curso a subvención que financia o presente proxecto de subministración.

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación da Aptitude para Contratar

 

Poderán presentar ofertas as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibicións de contratar, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica

 

 1. A capacidade de obrar dos empresarios acreditarase:

 

 1. a) A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xurídicas, mediante a escritura ou documento de constitución, os estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

 

a´) Dos empresarios que foren persoa físicas mediante fotocopia do Documento Nacional de Identidade e acreditación de estar dado de Alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe correspondente.

 

 1. b) A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea, pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan reglamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

 

 1. c) Os demais empresarios estranxeiros, con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

 

 1. A proba por parte dos empresarios da non concorrencia dalgunha das prohibicións de contratar do artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, poderá realizarse:

 

 1. a) Mediante testemuño xudicial ou certificación administrativa, segundo os casos, e cando devandito documento non poida ser expedido pola autoridade competente, poderá ser substituído por unha declaración responsable outorgada ante unha autoridade administrativa, notario público ou organismo profesional cualificado.

 

 1. b) Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta posibilidade estea prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén substituírse por unha declaración responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial.

 

 

 1. A solvencia do empresario:

 

3.1 A solvencia económica e financeira do empresario deberá acreditarse por un ou varios dos medios seguintes,:

 

 1. a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, por importe igual ou superior ao esixido no anuncio de licitación ou na invitación a participar no procedemento e nos pregos do contrato ou, na súa falta, ao establecido reglamentariamente.

 

 1. b) Nos casos en que resulte apropiado, xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido no anuncio de licitación ou na invitación a participar no procedemento e nos pregos do contrato ou, na súa falta, ao establecido reglamentariamente.

 

 1. c) Patrimonio neto, ou ben cociente entre activos e pasivos, ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación de contas anuais por importe igual ou superior ao esixido no anuncio de licitación ou na invitación a participar no procedemento e nos pregos do contrato ou, na súa falta, ao establecido reglamentariamente].

 

Como medio adicional aos previstos nas letras anteriores, o órgano de contratación poderá esixir que o período medio de pago a provedores do empresario, sempre que se trate dunha sociedade que non poida presentar conta de perdas e ganancias abreviada, non supere o límite que a estes efectos establézase por Orde do Ministro de Facenda e Administracións Públicas tendo en conta a normativa sobre morosidade.

 

3.2. Nos contratos de subministración, a solvencia técnica dos empresarios deberá ser acreditada por un ou varios dos seguintes medios:

 1. a) Relación das principais subministracións efectuadas durante o cinco últimos anos, indicando o seu importe, datas e destinatario público ou privado dos mesmos. As subministracións efectuadas acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados polo órgano competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou cando o destinatario sexa un comprador privado, mediante un certificado expedido por este ou, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario.

 

 1. b) Indicación do persoal técnico ou unidades técnicas, integradas ou non na empresa, dos que se dispoña para a execución do contrato, especialmente os encargados do control de calidade.

 

 1. c) Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas para garantir a calidade e dos medios de estudo e investigación da empresa.

 

 1. d) Control efectuado pola entidade do sector público contratante ou, no seu nome, por un organismo oficial competente do Estado no cal o empresario está establecido, sempre que medie acordo de devandito organismo, cando os produtos a fornecer sexan complexos ou cando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre a capacidade de produción do empresario e, si fose necesario, sobre os medios de estudo e investigación con que conta, así como sobre as medidas empregadas para controlar a calidade.

 

 1. e) Mostras, descricións e fotografías dos produtos a fornecer, cuxa autenticidade poida certificarse a petición da entidade do sector público contratante.

 

 1. f) Certificados expedidos polos institutos ou servizos oficiais encargados do control de calidade, de competencia recoñecida, que acrediten a conformidade de produtos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones ou normas.

 

Nos contratos de subministración que requiran obras de colocación ou instalación, a prestación de servizos ou a execución de obras, a capacidade dos operadores económicos para prestar devanditos servizos ou executar dita instalación ou obras poderá avaliarse tendo en conta especialmente os seus coñecementos técnicos, eficacia, experiencia e fiabilidade.

 

No anuncio de licitación ou invitación a participar no procedemento e nos pregos do contrato especificaranse os medios, de entre os recolleitos neste artigo, admitidos para a acreditación da solvencia técnica dos empresarios que opten á adxudicación do contrato, con indicación expresa, no seu caso, dos valores mínimos esixidos para cada un deles e, no seu caso, das normas ou especificaciones técnicas respecto das que se acreditará a conformidade dos produtos. Na súa falta, a acreditación da solvencia técnica efectuarase segundo o disposto a tales efectos no apartado 1 do artigo 65 da Lei.

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. Presentación de Ofertas e Documentación Administrativa

 

As ofertas presentaranse neste Concello en horario de atención ao público, ata o día 20 de outubro de 2016 ( incluído ).

 

As ofertas poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Cando as ofertas envíense por correo, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día, consignándose o número do expediente, título completo do obxecto do contrato e nome do candidato.

 

A acreditación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuarase mediante dilixencia estendida no mesmo polo Secretario municipal. Sen a concorrencia de ambos os requisitos, non será admitida a proposición si é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data de terminación do prazo sinalado no anuncio de licitación. En todo caso, transcorridos dez días seguintes a esa data sen que se recibiu a documentación, esta non será admitida.

 

Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir, ademais, os requisitos establecidos na disposición adicional décimo sexta do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

 

Cada candidato non poderá presentar máis dunha oferta. Tampouco poderá subscribir ningunha oferta en unión temporal con outro si fíxoo individualmente ou figurase en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as ofertas por el subscritas.

 

A presentación dunha oferta supón a aceptación incondicionada polo empresario das cláusulas do presente Prego.

 

As ofertas para tomar parte na negociación presentaranse en dúas sobres pechados, asinados polo candidato e con indicación do domicilio a efectos de notificacións, nos que se fará constar a denominación do sobre e a lenda «Oferta para negociar a contratación da subministración de “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR”. A denominación de sóbrelos é a seguinte:

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Económica e Documentación.

 

Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autentificadas, conforme á Lexislación en vigor.

 

Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como unha relación numerada dos mesmos:

 

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 

 

 1. a) Declaración Responsable do candidato indicativa do cumprimento das condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

 

Presentarase conforme ao seguinte modelo:

 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificacións en _____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en representación da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, a efectos da súa participación na licitación ________________________________, ante ________________________

 

DECLARA BAIXO A súa RESPONSABILIDADE:

 

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación da subministración de “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR”.

 

SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público para ser adxudicatario do contrato de subministración consistente en “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR”, en concreto:

 

— Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación.

— Que, no seu caso, está debidamente clasificada a empresa ou que conta cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica.

— Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e áchase ao corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.

— Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao candidato. (No caso de empresas estranxeiras)

— Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é __________________________.

 

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai referencia no apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso.

 

E para que conste, asino a presente declaración.

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Firma do declarante,

 

Asdo.: ________________»

 

 1. B) ACHEGA INICIAL DE DOCUMENTACIÓN CONFORME Ao ARTIGO 146.1 DO TRLCSP]

 

 1. a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario.

 

 1. b) Documentos que acrediten a representación.

 

— Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, presentarán copia notarial do poder de representación, bastanteado polo Secretario da Corporación.

— Si o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro Mercantil, cando sexa exixible legalmente.

— Igualmente a persoa con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente ou testemuño notarial do seu documento nacional de identidade.

 

 1. c) Declaración responsable de non estar incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

 

Esta declaración incluirá a manifestación de acharse ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta.

 

 1. d) Os que acrediten a clasificación da empresa, no seu caso, ou xustifiquen os requisitos da súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

 

Si a empresa atopásese pendente de clasificación, deberá achegarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude para iso, debendo xustificar o estar en posesión da clasificación esixida no prazo previsto nas normas de desenvolvemento da normativa de contratación para a subsanación de defectos ou omisións na documentación.

 

 1. e) No seu caso, unha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións.

 

 1. f) Resgardo acreditativo de constituír a garantía provisional por importe do 3% da execución material do contrato de subministro.

 

 1. g) As empresas estranxeiras presentarán declaración de someterse á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador.

 

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

 

 1. a) Oferta económica.

 

Presentarase conforme ao seguinte modelo:

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en __________________________________________, con NIF núm. _________, en representación da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, recibindo invitación para a presentación de ofertas e decatado das condicións e requisitos que se esixen para a adxudicación por procedemento negociado do contrato de subministración de ______________, fago constar que coñezo o prego que serve de base ao contrato e acéptoo integramente, comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe de ______________ euros e ________ euros correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido.

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Firma do candidato,

 

 

Asdo.: _________________.».

 

 

 1. b) Documentos que permitan á Mesa de Contratación valorar as condicións das ofertas segundo os aspectos de negociación,

 

 

CLÁUSULA OITAVA. Garantía Provisional

 

Os licitadores deberán constituír unha garantía provisional por importe de , que responderá o mantemento das súas ofertas até a adxudicación do contrato.

 

A garantía provisional depositarase:

 

— Na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas Delegacións de Economía e Facenda, ou na Caixa ou establecemento público equivalente das Comunidades Autónomas ou Entidades locais contratantes ante as que deban fornecer efecto cando se trate de garantías en efectivo.

— Ante o órgano de contratación, cando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avais ou de certificados de seguro de caución.

 

A garantía provisional extinguirase automaticamente e será devolta aos licitadores inmediatamente despois da adxudicación do contrato. En todo caso, a garantía será retida ao licitador cuxa proposición fose seleccionada para a adxudicación ata que proceda á constitución da garantía definitiva, e incautada ás empresas que retiren inxustificadamente a súa proposición antes da adxudicación.

 

O adxudicatario poderá aplicar o importe da garantía provisional á definitiva ou proceder a unha nova constitución desta última, nese caso a garantía provisional cancelarase simultaneamente á constitución da definitiva.

 

CLÁUSULA NOVENA. Aspectos Obxecto de Negociación coa Empresa

 

Para a valoración das ofertas e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios aspectos de negociación:

 

 1. A) Ampliación do prazo de garantía obligatorio ( 1 ano ) do suministro a executar ( 4 puntos ).

 

Por cada ano a maiores de garantía a partires do primeiro ano, puntuarase con 1 punto.

 

 1. B) Memoria sobre as características estéticas ou funcionais do suministro, e especificación das calidades dos materiais a suministrar ( 4 puntos ).

 

Valorarase en dita memoria, o grado de especificidade dos datos e caracterísiticas que se establezan na propia memoria e, en base a esos datos, as características e calidades dos suministros que se van a instalar en comparación cos suministros especificados no proxecto.

 

 

C ) Prezo do contrato ( 7 puntos ).

 

Por cada mellora adicional de 1.000,00 euros ( tendo en conta os prezos do propio proxecto en cada unidade de obra ) sobre o proxecto técnico orixinal ( só se van a ter en conta as melloras en aspectos que estén contemplados no proxecto de obra ), valorarase con 1 punto.

 

 1. D) Prazo de entrega ( 5 puntos )

 

Por cada día de reducción de prazos na entrega do suministro, valorarase con 0,5 puntos.

 

 

–                     CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación[1]

 

Nos procedementos negociados en que non sexa necesario publicar anuncios de licitación, a constitución da Mesa será potestativa para o órgano de contratación segundo se establece no TRLCSP.

Polo tanto, para a licitación e adxudicación deste suministro, non se constituirá mesa de contratación, como órgano de asistencia ó organo de contratación.

 

 

–                     CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas da Administración

 

O órgano de contratación, de conformidade co artigo 210 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, ostenta as seguintes prerrogativas:

 

 1. a) Interpretación do contrato.
 2. b) Resolución das dúbidas que ofreza o seu cumprimento.
 3. c) Modificación do contrato por razóns de interese público.
 4. d) Acordar a resolución do contrato e determinar os efectos desta.

 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas

 

A apertura das ofertas ( o sobre “A” e no caso de non haber requerimento de documentación, o sobre “B” ) deberá efectuarse, dado o reducido prazo para xustificar a subvención do INEGA, ó día seguinte á finalización do prazo de recepción das ofertas.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Requirimento de Documentación

 

O órgano de contratación requirirá ao licitador que presente a oferta economicamente máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a documentación justificativa de  acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso; de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato conforme ao artigo 64.2 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro; e de constituír a garantía definitiva que sexa procedente.

 

 

O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia esixidos para contratar coa Administración será o da finalización do prazo de presentación das proposicións.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Garantía Definitiva

 

O licitador que presentase a oferta economicamente máis vantaxosa deberá acreditar a constitución da garantía dun 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.

 

Esta garantía poderá prestarse nalgunha das seguintes formas:

 

 1. a) En efectivo ou en valores de Débeda Pública, con sujeción, en cada caso, ás condicións establecidas nas normas de desenvolvemento desta Lei. O efectivo e os certificados de inmovilización dos valores anotados depositaranse na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas Delegacións de Economía e Facenda, ou nas Caixas ou establecementos públicos equivalentes das Comunidades Autónomas ou Entidades locais contratantes ante as que deban fornecer efectos, na forma e coas condicións que as normas de desenvolvemento desta Lei establezan.

 

 1. b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de desenvolvemento desta Lei, por algún dos bancos, caixas de aforros, cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse nos establecementos sinalados na letra a) anterior.

 

 1. c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado na forma e condicións que as normas de desenvolvemento desta Lei establezan, cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O certificado do seguro deberá entregarse nos establecementos sinalados na letra a anterior.

 

A garantía non será devolta ou cancelada ata que se produciu o vencimiento do prazo de garantía e cumprido satisfactoriamente o contrato.

 

Esta garantía responderá os conceptos incluídos no artigo 100 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e transcorrido [un ano/6 meses[2]] desde a data de terminación do contrato, sen que a recepción formal e a liquidación tivesen lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen máis demora, á súa devolución ou cancelación unha vez depuradas as responsabilidades a que se refire o citado artigo 100.

 

A acreditación da constitución da garantía poderá facerse mediante medios electrónicos.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Adxudicación do contrato

 

Recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.

 

En ningún caso poderá declararse deserta unha licitación cando esixa algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego.

A adxudicación deberá ser motivada notificarase aos candidatos ou licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante.

 

A notificación deberá conter, en todo caso, a información necesaria que permita ao licitador excluído ou candidato descartado interpor recurso suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación. En particular expresará os seguintes extremos:

 

 • En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que se desestimou a súa candidatura.
 • Con respecto dos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación tamén en forma resumida, as razóns polas que non se admitiu a súa oferta.
 • En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da proposición dos adxudicatario determinantes de que sexa seleccionada a oferta deste con preferencia ás que presenten os restantes licitadores cuxas ofertas sexan admitidas.
 • Na notificación e no perfil de contratante indicarase o prazo en que debe procederse á súa formalización.

 

A notificación farase por calquera dos medios previstos no artigo 41 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Con todo, o prazo para considerar rexeitada a notificación, cos efectos previstos no artigo 41.5 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, será de dez días.

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Formalización do Contrato

 

A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro do quince días hábiles seguintes a contar desde a data da notificación da adxudicación; constituíndo devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público.

 

O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu cargo os correspondentes gastos.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Dereitos e Obrigacións do Adxudicatario

 

Ademais das obrigacións xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son obrigacións específicas do contratista as seguintes:

 

— O contratista está obrigado a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais suficientes para iso (artigo 64.2 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro).

— O contratista está obrigado ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 227 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro para os supostos de subcontratación.

— A Administración ten a facultade de inspeccionar e de ser informada o proceso de fabricación ou elaboración do produto que haxa de ser entregado como consecuencia do contrato, podendo ordenar ou realizar por si mesma análise, ensaios e probas dos materiais que se vaian a empregar, establecer sistemas de control de calidade e ditar cantas disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento do convido.

— O adxudicatario non terá dereito a indemnización por causa de perdas, avarías ou prexuízos ocasionados nos bens antes da súa entrega á Administración, salvo que esta houber incorrido en moura ao recibilos.

 

— Gastos exixibles ao contratista. Son de conta do contratista, os gastos e impostos da formalización do contrato, así como calquera outros que resulten de aplicación, segundo as disposicións vixentes na forma e contía que estas sinalen.

 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Revisión de Prezos

 

Non hai revisión de prezos.

 

CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Prazo de Garantía

 

Establécese un prazo de garantía de 1 ano a contar desde a data de entrega dos bens, si durante o mesmo acredítase a existencia de vicios ou defectos na subministración, a Administración terá dereito a reclamar a reposición dos que resulten inadecuados ou a reparación dos mesmos si fose suficiente.

 

Si a Administración estimase, durante o prazo de garantía, que os bens non son aptos para o fin pretendido como consecuencia dos vicios ou defectos observados e imputables ao empresario, e exista a presunción de que a reposición ou reparación de devanditos bens non serán bastantes para lograr aquel fin, poderá, antes de expirar devandito prazo, rexeitar os bens deixándoos de conta do contratista e quedando exento da obrigación de pago ou tendo dereito, no seu caso, á recuperación do prezo satisfeito.

 

Terminado o prazo de garantía sen que a Administración formalice algún dos reparos ou a denuncia a que se refiren os apartados anteriores, o contratista quedará exento de responsabilidade por razón dos bens fornecidos.

 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Facturas

 

Conforme á Disposición Adicional Trixésimo Terceira do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, o contratista terá obrigación de presentar a factura que expida polos servizos prestados ante o correspondente rexistro administrativo a efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación da mesma.

 

Na factura incluiranse, ademais dos datos e requisitos establecidos no Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación, os seguintes extremos previstos no apartado segundo da citada Disposición Adicional Trixésimo Terceira, así como na normativa sobre facturación electrónica:

 

 1. a) Que o órgano de contratación é __________________.
 2. b) Que o órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública é ____________________________.
 3. c) Que o destinatario é
 4. d) Que o código DIR3 é ____________________.
 5. e) Que a oficina contable é
 6. f) Que o órgano xestor é
 7. g) Que a unidade tramitadora é

 

 

–                     CLÁUSULA VIXÉSIMA. Execución do Contrato

 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización do mesmo, así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.

 

A constitución en moura do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración.

 

 

 

 

–                     CLÁUSULA VIXÉSIMO PRIMEIRA. Modificación do Contrato

 

Só se  poderán efectuar modificacións cando se xustifique a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

 • Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos na redacción do proxecto ou das especificaciones técnicas.
 • Inadecuación do proxecto ou das especificaciones da prestación por causas obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das especificaciones técnicas.
 • Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos inicialmente definidos.
 • Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con posterioridade á adxudicación do contrato.
 • Necesidade de axustar a prestación a especificaciones técnicas, ambientais, urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato].

 

 

 

–                     CLÁUSULA VIXÉSIMO SEGUNDA. Penalidades por Incumprimento

 

— Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incorrido en demora respecto ao cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias previstas no artigo 212 TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato.

 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

 

— Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incumprido a execución parcial das prestacións definidas no contrato, a Administración poderá optar, indistintamente, pola súa resolución ou pola imposición das penalidades establecidas anteriormente.

 

—As penalidades imporanse por acordo do órgano de contratación, adoptado a proposta do responsable do contrato si designouse, que será inmediatamente executivo, e faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban abonarse ao contratista ou sobre a garantía que, no seu caso, constituíuse, cando non poidan deducirse das mencionadas certificacións.

 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO TERCEIRA. Resolución do Contrato

 

A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego e nos fixados nos artigos 223 e 299 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro; e acordarase polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista.

 

Cando o contrato resólvase por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva, sen prexuízo da indemnización polos danos e prexuízos orixinados á Administración, no que excedan do importe da garantía.

 

CLÁUSULA VIXÉSIMA CUARTA. Réxime Xurídico do Contrato

 

Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción rexerase polo establecido neste Prego, e para o non previsto nel, será de aplicación o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, o Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas en todo o que non se opoña ao Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e estea vixente tras a entrada en vigor do Real Decreto 817/2009; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.

 

A Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para resolver as controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de conformidade co disposto no artigo 21.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

 

En Toques a 13 de outubro de 2016.

O Alcalde

 

 

Asdo. José Ángel Penas García.

 

 

[1]

[2]