ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E DESBROCE DAS FINCAS E SOLARES URBANOS DENTRO DO TERMO MUNICIPAL DE TOQUES

O Concello de Toques, aprobou esta ordenanza pola que se regularán os procedementos a seguir en canto á actividade de desbroce e limpeza de fincas e solares urbanos dentro do termo municipal de Toques.

A aprobación inicial desta ordenanza saiu publicada no Boletín Oficial da Provincia no BOP Nº 219 do 16 de Novembro de 2015 e entrará en vigor a partir do 21 de Decembro de 2015.

Esta Ordenanza Municipal establece en virtude das competencias conferidas na Lei 7/1985, do dous de Abril, reguladora do réxime local e ten por finalidade establecer as condicións mínimas de limpeza dos terreos, dos solares e das fincas, regulando as actividades e os comportamentos relativos ao medio ambiente e ao mesmo tempo incorpora o conseguinte réxime sancionador.

Escudo_Toques_