Programa de tarxetas-moedeiro para as familias en situación de vulnerabilidade económica pola crise da COVID-19

Persoas beneficiarias o programa:
As persoas e familias residentes en Galicia que se atopan en situación de vulnerabilidade económica, ben porque carecen de ingresos efectivos, ou ben porque os ingresos da unidade de convivencia non superan o importe que lle correspondería en concepto de tramo persoal e familiar de RISGA, de acordo coas contías establecidas para o ingreso mínimo e os complementos familiares (artigo 21 da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia), e non son perceptoras de prestacións económicas regulares de periodicidade mensual (RISGA, PNC, IMV, RAI, prestacións por desemprego…):

UNIDADE DE CONVIVENCIA (núm. convivintes)                RISGA-importe (*) (**)
1 (Ingreso mínimo)                                                                                 403,38
2 (Ing. mínimo + 14% IPREM)                                                               478,68
3 (Ing. mínimo + 26% IPREM)                                                               543,22
4 (Ing. mínimo + 36% IPREM)                                                               597,00
5                                                                                    645,41                 650,78
6                                                                                    645,41                 704,56
7                                                                                    645,41                 726,08
(*) Límite máx. sen menores (120% IPREM) = 645,41
(**) Límite máx. con menores (135% IPREM)= 726,08

Contía das axudas económicas:
As tarxetas-moedeiro cárganse con distintos importes de axuda económica en función do número depersoas integrantes da unidade familiar (1, 2 ou 3 ou mais):

Número de membros             Importe mensual                       Importe total (3 meses)
Unha persoa                                    150 euros                                            450 euros
Dúas persoas                                  200 euros                                            600 euros
Tres ou mais persoas                    300 euros                                            900 euros
As tarxetas irán cargándose, con periodicidade mensual, cos importes de referencia, durante os tres meses seguintes á súa entrega.

Solicitudes:
As solicitudes da tarxeta-moedeiro tramitaranse, con carácter xeral, polos/as traballadores/as sociais dos servizos sociais comunitarios municipais, na súa condición de profesionais de referencia do sistema galego de servizos sociais.
MÁIS INFORMACIÓN NOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.