Publicados os listados de admitidos e excluídos na Convocatoria de selección de dous peóns, que levarán a cabo o Servizo de Limpeza e Conservación Forestal

ASUNTO: DECRETO APROBACIÓN LISTA DE ADMITIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN 2 PEÓNS
FORESTAIS PARA O SERVIZO DE LIMPEZA E CONSERVACIÓN FORESTAL (APROL RURAL 2018)
EXPEDIENTE:2018/G003/000130
ANTECEDENTES:
Visto que o pasado día 15/06/2018 rematou o prazo establecido para a presentación de
documentación por parte dos candidatos aos postos de peón forestal do servizo de limpeza e
conservación forestal (Aprol Rural 2018);
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar as seguintes listas de admitidos e excluidos:
Lista de admitidos:
– Buján Carreira Maximino
– Buján Pandelo Jose
– Cardeiro Torres Jesús
– Castro Álvarez Jesús
– Cea Expósito Amadeo
– Iglesias Mejuto Fernando
– Pampín Salgado Jose
– Vázquez García Jose Luis
Lista de excluídos:

– Sanchez León Jesús: Non presenta documentación.
SEGUNDO.- Fixar como data na que terán lugar as probas, tanto a teórica como a práctica, o vindeiro
día 22 de xuño de 2018 ás 09:00 horas na casa do concello.
TERCEIRO.- Publicar esta resolución no taboleiro de anuncios do Concello así como tamen na páxina
web, os efectos de posibles reclamacións.
En Toques, o asina o Sr. Alcalde