Turismo Social para maiores do IMSERSO 2019-2020

Normativa

Orde SCB/926/2018, de 10 de setembro, pola que se regula o Programa de Turismo do Instituto de Maiores e Servizos Sociais. (BOE nº 221 do 12/9/2018)

Resolución do 30 de maio de 2019, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan prazas para persoas maiores que desexen participar no Programa de Turismo (BOE nº 150 do 24/6/2019)

Solicitantes

a) Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 • Ser pensionista de xubilación do Sistema Público español de Pensións.
 • Ser pensionista de viuvez e ter 55 anos cumpridos.
 • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
 • Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.
 • Deberán valerse por si mesmos e non  padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

b) Os españois residentes no estranxeiro sempre que reúnan os requisitos esixidos no apartado a) anterior.

c) Os españois de orixe emigrantes que retornasen a España, sempre que sexan pensionistas dos sistemas públicos de seguridade social do país ou países aos que emigrasen.

Poderán participar o cónxuxe ou parella de feito sen necesidade de que éstos reúnan os requisitos de idade ou pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo ou filla con discapacidade, que teña un grao igual ou superior ao 45%, sempre que a viaxe a realice cos seus pais e ocupe cama supletoria na mesma habitación do hotel ou, no seu caso, abonen o suplemento establecido para cuartos individuales que estará suxeito á dispoñibilidade de prazas.

As persoas usuarias de prazas e os seus acompañantes, excepto os fillos, deben valerse por si mesmas para realizar as actividades básicas da vida diaria.

Modalidades

 • Zona Costeira Peninsular: estadías en zonas de Costa Peninsular de 15, 10 e 8 días en Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana e Cataluña.
 • Zona Costeira Insular: estadías de 15,10 e 8 días en zonas de Costa Insular (Canarias e Illes Balears).
 • Turismo de Interior, coas seguintes actividades: con estancias de 4, 5 e 6 días, cos seguintes tipos de viaxes:
  • Circuitos Culturais.
  • Turismo de Natureza.
  • Viaxes a Capitais de Provincia.
  • Viaxes ás cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

Solicitude de praza

Se a pasada tempada a persoa solicitante estaba acreditada para viaxar, non é necesario que cumprimente nova solicitude, xa que o Imserso dispón de todos os seus datos.
Se  accede por primeira vez ao Programa de Vacacións ou renova a súa participación tras un período inactivo, deberá formalizar a solicitude.

Prazo de presentación 

Único período de presentación: do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2019.

Máis información

 • No teléfono 901 109 899 IMSERSO. De luns a venres de 9 a 18 horas.
 • Nos Servizos sociais municipais.