Política de Privacidade

RESPONSABLE e DPDResponsable: CONCELLO DE TOQUES, con C.I.F.: P-1508400-G

Dirección: Lugar de Souto, 15806, Toques, A Coruña

Teléfono: 981 505 826

Correo Electrónico: correo@toques.es

Delegado en Protección de Datos: Román Arias Fraiz, N.I.F: 44.493.377-S

Dirección: Rúa da Concordia nº1 Entlo A-B, 32003, Ourense

Teléfono: 988 609 224

Correo Electrónico: protecciondedatos@ariasavogados.com

FINALIDADECONCELLO DE TOQUES levará a cabo o tratamento de datos coa finalidade  de prestar os servizos do Concello tales como: servicios sociáis, rexistro xeral, cultura e deportes, turismo, urbanismo, xuventude e empleo así como incorporarlos ao sistema de tratamento do que é responsable.

-Non existirán decisións automatizadas nin se elaborarán perfiles a partir do tratamento dos seus datos.

-Os datos proporcionados ao CONCELLO DE TOQUES, conservaranse durante o tempo que dure a prestación de servizos.

Ditos datos permanecerán no sistema de tratamento do responsable. Unha vez finalizada a prestación de servizos, os datos personales facilitados destruiranse no prazo de 30 días dende a data de finalización, salvo que por imperativo legal se teña a obrigación de conservarlos

LEXITIMACIÓNInterese público (art. 6.1 e) RGPD), consentimento expreso (art. 6.1 a) RGPD),  Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
DESTINATARIOSO AFECTADO/A consinte expresamente a cesión dos seus datos cando sexa necesario para a correcta prestación de servizos, sempre que únicamente se cedan os datos imprescindibles para tal fin. Procederase a ceder datos do AFECTADO/A ás entidades públicas ou privadas necesarias, sempre e cando sexan adecuados e garden relación coa finalidade que se persigue. O consentimento de cesión a terceiros podrá ser revocado en calquera momento mediante comunicación ao Delegado en Protección de Datos, de acordo ao apartado seguinte, DEREITOS

E en concreto podrán ser cedidos a: Arias Avogados (Delegado de Protección de Datos), Estudio Técnico Gallego S.A. (Servizos de urbanismo), Servinet (Servizo de asistencia informática) e Espertar Servicios Sociáis S.L. (Servizo de axuda no fogar). En caso de necesitar ceder os seus datos a un novo tercerio, solicitarase de novo, consentimento expreso sobre tal cesión en concreto, e no caso de non concederse, non se procederá á cesión, salvo que sea por imperativo legal.

-Non se contemplan transferencias internacionáis dos datos.

DEREITOSO AFECTADO/A ten dereito a obter o acceso aos seus datos, á sua rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, así como á portabilidade dos seus datos, solicitándoo mediante comunicación ao CONCELLO DE TOQUES, ben no seu domicilio en Lugar de Souto, 15806, Toques , A Coruña, ou a través da dirección de correo: correo@toques.es   ou ben ao Delegado en Protección de Datos, ben no domicilio profesional de Arias Avogados, Rúa da Concordia nº1, Entlos A e B, 32003, Ourense, ou á dirección de correo electrónico protecciondedatos@ariasavogados.com, adxuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (D.N.I., C.I.F., N.I.E., ou Pasaporte).
PROCEDENCIA– Os datos proceden do propio afectado/a