Selección de Socorristas para a piscina de verán: Publicada a relación de admitidos e excluidos no proceso concursal

Visto que no día de onte rematou o prazo fixado para a presentación da
documentación por parte dos candidatos aos postos de socorristas, de acordo cas bases
aprobadas pola Resolución da Alcaldía nº 96/2018 de data 28 de maio de 2018;
RESOLVO aprobar as seguintes listas de admitidos e excluídos:

LISTA DE ADMITIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A
CONTRATACIÓN DE SOCORRISTA SUBVENCIONADO POLA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA (PROGRAMAS
COOPERACIÓN) (OFERTA Nº 12-2018-5999):
– IGLESIAS MERA DANIEL
– LÓPEZ MÉNDEZ ANTÓN
– NIETO VILLAR JORGE
– SANTOS FREIRE SONIA
– VARELA CASTRO JOSE ANTONIO

 EXCLUIDOS:

– FANALE GUSTAVO ADRIÁN: Non presenta a documentación obrigatoria.
– PÉREZ RODRÍGUEZ BORJA: Non presenta a documentación obrigatoria.

LISTA DE ADMITIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A
CONTRATACIÓN DE SOCORRISTA SUBVENCIONADO POLA
DEPUTACIÓN DA CORUÑA (OFERTA Nº 12-2018-5928):
– IGLESIAS MERA DANIEL
– LÓPEZ MÉNDEZ ANTÓN
– NIETO VILLAR JORGE
– SANTOS FREIRE SONIA
– VARELA CASTRO JOSE ANTONIO

EXCLUIDOS:

– PÉREZ RODRÍGUEZ BORJA: Non presenta a documentación obrigatoria

CÍTASE A TODOS OS CANDIDATOS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA
PRÁCTICA O VINDEIRO DÍA 21 DE XUÑO DE 2018 ÁS 12:00 HORAS, o
mesmo día o Tribunal procederá á baremación dos méritos dos candidatos/as.
TODOS OS CANDIDATOS/AS DEBERÁN ACUDIR PROVISTOS DO D.N.I.
A ORDE DE REALIZACIÓN DAS PROBAS SERÁ POR ORDE ALFABÉTICA.

Toques, 13 de xuño de 2018.
O Alcalde
Asdo.: Miguel Angel Buján Varela